Boss Phản Đồ Sư Môn

Top

 Thời gian và địa điểm

Thời gian: 20:30 hàng ngày

Vị trí: Chiến Long Động (204/192)

Bản đồ "Chiến Long Động" chỉ những nhân sĩ có bang hội mới vào được. Có thể đi từ Xa Phu > Chiến Long Động

Tồn tại: Sau 30 phút từ lúc xuất hiện nếu không ai giết được sẽ tự biến mất.

Trong thời gian hoạt động từ 20:25 đến 21:00 "Người truyền tống Chiến Long Động" sẽ bán Ngũ Hoa với giá 200 lượng 1 bình

 

 Phần thưởng

Tổ đội tiêu diệt thành công Boss nhận: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Tất cả những người xung quanh khi Boss chết nhận: 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên sẽ rơi những vật phẩm dưới đây:

Phần thưởng
Tử Thuỷ Tinh
Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán
Bàn Nhược Tâm Kinh
68 Tiền đồng
Bảo Rương Bí Kíp
Mã bài - Ngựa 80
Thiên Sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu
Tiên Thảo Lộ (Thường - 1 giờ)
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt - 8 giờ)
Trang bị xanh cấp 10 (ngẫu nhiên)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn