Trùng luyện Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

Top
Hình ảnh Ghi chú

Đá Vô Cực

 

Nguồn gốc: Mua tại Quân Nhu Quan - Bản đồ báo danh Tống Kim

100.000 điểm tích lũy/ 1 viên
 


Trùng Luyện Thạch

Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các - 500 Tiền đồng/viên

Khi có đầy đủ nguyên liệu: 1 Đá Vô Cực + 1 Trùng Luyện Thạch + 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái đem đến "Dã Luyện Đại Sư" để trùng luyện trang bị Hoàng Kim.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn